Výstavní řád klubu

Výstavní řád slouží jako podklad při pořádání speciální výstav naším klubem. Ke stažení je umístěn v podobě níže uvedených odkazů.

 

¨

VÝSTAVNÍ   ŘÁD

klubu vídeňských králíků

 

SOUTĚŽ  O  MISTRA  KLUBU

 

 

 1.  Soutěž bude vyhlašována při klubové výstavě pro každý barevný ráz, tj. Vm, Vč, Vš, Vb, Vmš a nebudou do ní započítávány výsledky hodnocení z jiných výstav.

 

 1. Do soutěže mohou být zařazena pouze zvířata členů klubu narozená v roce konání klubové výstavy, která mají zřejmý původ narození v ČR a klubovou registraci (tetování C v levém uchu - ve smyslu platných ustanovení Řádu pro registraci králíků v ČSCH).

 

 

 1. Chce-li se chovatel zúčastnit této soutěže, musí výstavu obeslat nejméně šesti zvířaty příslušného barevného rázu. Mezi obeslanými zvířaty musí být nejméně jedna čtyřčlenná  kolekce a zastoupení v ní musí mít obě pohlaví.

 

 1. Do soutěže o titul MISTR KLUBU se následně započte:
 1. Součet bodů nejlépe hodnocené čtyřčlenné kolekce a
 2. Součet bodů dvou nejlépe hodnocených jednotlivců, kteří nebudou zařazeni ve zmíněné kolekci.

 

 

 

 1. Při rovnosti bodů bude o udělení této ceny rozhodovat:
 1. počet vyšších ocenění,
 2. vyšší počet samic v kolekci,
 3. v případě opětovné shody o přidělení titulu rozhodnou posuzovatelé, kteří daný barevný ráz posuzovali.

 

 1. P o d m í n k o u  pro  udělení tohoto titulu je nutný zisk nejméně 564 bodů, zvíře které dosáhne při hodnocení méně než 93 bodů nelze do soutěže zařadit a příslušný barevný ráz musí být na výstavě obeslán nejméně 12-ti zvířaty, jinak nebude titul udělen.

 

 

SOUTĚŽ  O  ŠAMPIONA  KLUBU

 

     Do této soutěže budou zařazena pouze dospělá zvířata, která v době posuzování dosáhla věku osmi měsíců. Zvířata nesmí být starší tří let a musí pocházet z vlastního chovu.

 

     Pro udělení tohoto titulu musí být výstava obeslána nejméně 12-ti zvířaty příslušného barevného rázu, jinak titul nebude udělen.

 

     Soutěž bude vyhlašována při klubové výstavě pro každý barevný ráz, tj. Vm, Vč, Vš, Vb a Vmš.

     U každého barevného rázu bude nejvýše hodnoceným 1.0 a 0.1 udělen titul ŠAMPION KLUBOVÉ VÝSTAVY. Vždy ale s tím, že musí mít klasifikaci velmi dobře a zisk nejméně 95 bodů a více. V opačném případě titul udělen nebude.Titul může získat i králík chovatele klubu s cizím tetováním, ale musí být členem klubu v zahraničí.

 

     Pro posuzování platí pravidla uvedená ve VZORNÍKU PLEMEN KRÁLÍKŮ ing. Josefa Zadiny (2003) a o přidělení titulu rozhodnou výhradně posuzovatelé.

 

SOUTĚŽ  O  NEJLEPŠÍ KOLEKCI

 

Do soutěže mohou být zařazena pouze zvířata členů klubu, zvířata narozená  v roce konání klubové výstavy a zvířata narozená v minulém roce, která mají zřejmý původ narození v ČR a klubovou registraci (tetování C v levém uchu - ve smyslu platných ustanovení Řádu pro registraci králíků v ČSCH).

Zvířata mohou být vystavována pouze ve čtyřčlenných kolekcích (mimo chovnou skupinu) a pro tvorbu, označení a posouzení platí pravidla uvedená ve VZORNÍKU PLEMEN KRÁLÍKŮ ing.Josefa Zadiny (2003).

Aby tato soutěž mohla být vyhlášena, musí být výstava obeslána nejméně třemi kolekcemi stejného barevného rázu.

Při rovnosti bodů bude o udělení této ceny rozhodovat:

 1. složení kolekce (první S-4, následně 2+2),
 2.  počet vyšších ocenění,
 3. vyšší počet samic v kolekci,
 4. v případě opětovné shody o přidělení titulu rozhodnou posuzovatelé, kteří daný barevný ráz posuzovali.

 

POSUZOVÁNÍ

 

 1. Ke každému barevnému rázu bude přidělen:
 1. posuzovatel,
 2. zapisovatel,
 3. garant – nosič.

 

 1. Povinnosti garanta:
 1. převzetí oceňovacích lístků jednotlivců a kolekcí od posuzovatele a jejich předání příslušnému členu vyhodnocovací komise,
 2. neprodlené vyvěšení vyhodnocených oceňovacích lístků na klecích příslušných zvířat,
 3. dekorování oceněných zvířat příslušnými tituly vyvěšením na jejich klecích.

- Způsob (technika) posuzování bude vždy projednáván ve výboru klubu před výstavou.

 

KRMENÍ

 1. Ke každému barevnému rázu bude přidělen garant odpovědný za nakrmení, napojení a řádnou podestýlku po celou dobu výstavy.

 

 

 

VYHODNOCOVACÍ  KOMISE

 

 1. Vyhodnocovací komise bude složena z posuzovatele a dvou členů výboru klubu pro každý barevný ráz.

 

 1. Každý člen je odpovědný za převzetí oceňovacích lístků jednotlivců a kolekcí, za provedení jejich vyhodnocení, zápis do příslušných archů a předání zpět garantovi k vyvěšení na klecích zvířat.

 

 

 1. V souladu s jednotlivými oceněními komise rozdělí VĚCNÉ CENY a zajistí jejich předání při závěrečném hodnocení výstavy.

 

TYPIZACE

 

 1. K provedení typizace bude určena nejméně tříčlenná komise vyspělých chovatelů.

 

 1. Typizace bude prováděna u všech zvířat  jejichž hodnocení dosáhne 95 a více bodů.

 

 1. Zvířata si budou nosit k posouzení sami členové typizační komise.
 2. K zápisu na oceňovací lístky bude určen zapisovatel.

 

DRUHY   CEN

 1. POHÁRY

 

MISTR   KLUBU

Plemeno

KLUB  VÍDEŇSKÝCH  PLEMEN

Místo konání a rok

 

 

VÍTĚZNÁ   KOLEKCE

Plemeno

KLUB  VÍDEŇSKÝCH  PLEMEN

Místo konání a rok

 

     Oba tyto poháry budou udělovány pro každý barevný ráz, tj. Vm, Vč, Vš, Vb, Vmš.

 

 

 

ŠAMPION   KLUBU

1.0 – 0.1

PLEMENO

KLUB  VÍDEŇSKÝCH  PLEMEN

Místo konání a rok

Tento pohár bude udělován pro nejlepší 1.0 a 0.1 každého barevného rázu, tj. Vm, Vč, Vš, Vb a Vmš.

 

 1. ČESTNÉ  CENY

 

ČESTNÁ   CENA

KLUB  VÍDEŇSKÝCH PLEMEN

Místo konání a rok

Bude udělována:

 1. všem klubovým chovatelům příslušného barevného rázu,
 2. na kolekce a jednotlivce každého barevného rázu
 3. pro nečlena klubu na kolekci s nejvyšším bodovým ohodnocením.

- Čestné ceny budou udělovány v počtu cca na každé dvacáté zvíře, o přidělení rozhodnou výhradně posuzovatelé, kteří daný barevný ráz posuzovali.

 

Poslední aktualizace Výstavního řádu KCHK vídeňských plemen: 18. 12. 2017