Stanovy Klubu chovatelů vídeňských králíků

  

   1. Základní ustanovení

 • Klub je součástí ČSCH jako sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
 • Členství je dobrovolné - předpokladem je členství v některém spolku ČSCH.
 • Působnost Klubu se vztahuje na území České republiky a je nedílnou součástí Svazu - odboru králíků.

 

   2. Poslání Klubu

 • Sdružovat členy ČSCH, kteří projeví zájem stát se členy.
 • Podílet se na mimoškolní výchově mládeže v odboru králíků se zaměřením na vídeňská plemena.
 • Rozvíjet a popularizovat chov vídeňských plemen.

 

    3. Úkoly Klubu

 • Řádně a účelně hospodařit s finančními prostředky Klubu.
 • Zkvalitňovat členskou základnu.
 • Popularizovat klubovou činnost.
 • Přijímat nové doporučené členy ze ZO.
 • Seznamovat členskou základnu s novými trendy vývoje vídeňských plemen.
 • Spolupracovat s ÚOK CHK ČSCH
 • Navazovat a rozvíjet přátelské vztahy se zahraničními chovateli a institucemi
 • 1x ročně uspořádat speciální výstavu vídeňských plemen.

 

   4. Členství

 • Členství je dobrovolné.
 • Členové jsou řádní a čestní.
 • Za člena může být přijata osoba starší 15 let.
 • O přijetí rozhodne výbor Klubu a vzniká zaplacením členského příspěvku, které je pro dané období schváleno členskou schůzí.
 • Členství zaniká:

a) úmrtím člena,

b) vystoupením člena,

c) zrušením si členství pro nezaplacení členského příspěvku.

 

   5. Práva a povinnosti členů

a) práva

 • Účastit se členské schůze Klubu.
 • Volit a být volen do výboru a KRK Klubu.
 • Obracet se s dotazy, návrhy a stížnostmi na výbor klubu.
 • Požadovat po zvolených funkcionářích pravidelné zprávy.
 • Účastnit se speciálních klubových výstav.

 

b) povinnosti

 • Řídit se Stanovami.
 • Vystříhat se všeho, co by narušovalo zásady slušnosti, mít k sobě respekt a úctu.
 • Osobní aktivitou se podílet na organizování speciální klubové výstavy.
 • Zaplatit členský příspěvek na další rok nejpozději do konce února následujícího roku.
 • Uhradit poplatek za registraci za běžný rok co nejdříve po zveřejnění, nejpozději do konce roku.

 

    6. Čestná uznání Klubu

 • Navrhuje, vyhotovuje a odevzdává pověřený člen výboru po schválení výborem při životních jubileích nad 55 let.
 • Zasloužilým aktivním členům Klubu, kteří se podílejí na práci může výbor udělit ocenění po zvážení i s věcným darem dle možností.

 

    7. Náhrady funkcionářům

 • Funkce ve výboru a KRK jsou čestné.
 • Členům výboru a KRK je hrazeno pouze cestovné na výborové schůze a za úkoly spojené s činností Klubu.
 • Registrátorovi přísluší poplatek za práci spojenou s touto činností, který stanoví a schválí výbor Klubu.

Vyhledávání

Kontakt

Český svaz chovatelů - Klub chovatelů králíků vídeňských plemen